I tátové se rádi starají o své děti

Partneři

Originální samolepky na auto

Mámy pro mámy - podpořme předčasně narozené Kulíšky a jejich rodiče

Vše o levácích

Budete překvapeni, jak svobodně může vzdělávání fungovat.
Od maminky

Tour de Kids

Tátové - táta a dítě

Střídavka
LOM

 

Poslední komentáře

Pozor na podmínky úvěrových smluv a klamavé nabídky

U poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů mimo bankovní sektor bylo ve 3. čtvrtletí provedeno 79 kontrol ČOI. Inspektoři v jejich průběhu zjistili porušení právních předpisů ve 45 případech a porušení jednoho či více ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru při 31 kontrolách. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno u reklam na poskytnutí spotřebitelského úvěru a zakázaného užití klamavých obchodních praktik. Celkem 6 kontrolovaných subjektů poskytovalo nebo zprostředkovávalo spotřebitelské úvěry (provozovalo vázanou živnost), bez příslušného živnostenského oprávnění. Za nedostatky v kontrolní pravomoci ČOI byly uloženy sankce přesahující 800 tisíc korun a porušení živnostenského zákona byla postoupena k přijetí opatření příslušným živnostenským úřadům. Kontroly budou v plánovaném rozsahu pokračovat až do konce roku.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2013 bylo dodržování podmínek zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.) u poskytovatelů a zprostředkovatelů těchto úvěrů prověřováno v rámci 79 kontrol. V 59 případech byly kontrolovány právnické osoby a ve 20 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 53 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a 21 osob jako jeho poskytovatelé (věřitelé). Dalších 5 subjektů poskytovalo jiné reklamní služby (například nabízelo reklamní prostor v tisku) a zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru se přímo neúčastnilo.

Z celkového počtu 79 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů ve 45 z nich, což představuje 57 %. Z toho porušení zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.) bylo zjištěno při 31 kontrolách, tj. 39,2 % případů.

Ve 3. čtvrtletí přijala Česká obchodní inspekce celkem 77 podání spotřebitelů, při jejichž šetření zjistila v 11 případech porušení povinností stanovených závaznými právními předpisy. V šetření je 13 podnětů a 5 bylo postoupeno příslušným orgánům, neboť byly svým obsahem mimo působnost ČOI.

Zjištěná porušení a uložené sankce

Porušení zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

 • nejčastěji docházelo k porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4), které bylo zjištěno celkem v 19 případech
 • v 6 případech zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění (tj. pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele - § 17 a §17a)
 • nedostatky v poskytování informací ve smlouvách sjednávajících spotřebitelský úvěr byly zjištěny ve 4 případech (porušení § 6)
 • v 1 případě došlo k porušení povinnosti poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace a náležitě je vysvětlit (§ 5)
 • ve 2 kontrolních případech věřitelé s náležitou odbornou péčí neposoudili schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr (§ 9)
 • použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou bylo zjištěno ve 4 případech (§ 18b)
 • v 1 případě bylo zjištěno zajištění spotřebitelského úvěru, které bylo ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky (§ 18a).

Další porušení obecně závazných právních předpisů

 • při kontrolách bylo ve 12 případech zjištěno porušení zákazu používání klamavých obchodních (dle § 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a v dalších 6 případech se kontrolované osoby dopustily porušení jiných ustanovení tohoto zákona
 • porušení zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, bylo zjištěno v 1 případě
 • porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, bylo zjištěno v 6 případech, kdy kontrolované osoby neměly živnostenské oprávnění na vázanou živnost - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (§ 10). Tyto případy byly postoupeny k dalšímu šetření příslušným živnostenským úřadům
 • k dalšímu šetření Magistrátu hl. m. Prahy bylo postoupeno důvodné podezření na klamavou reklamu, které vzniklo v 1 kontrolním případě.

V 3. čtvrtletí roku 2013 bylo na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce pravomocně uloženo 49 pokut v celkové výši 824 000 Kč. Z toho za porušení povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru bylo uloženo 39 pokut v celkové výši 574 000 Kč. Za porušení zákona o ochraně spotřebitele 8 pokut ve výši 230 000 Kč a za porušení jiných obecně závazných právních předpisů byly uloženy 2 pokuty ve výši 20 000 Kč.

Závěr

Výsledky kontrol potvrdily, že ve sledovaném období přetrvávaly nedostatky při plnění povinností zprostředkovateli i poskytovateli spotřebitelských úvěrů mimo bankovní sektor, vyplývající jim ze zákona o spotřebitelském úvěru a dalších právních předpisů. Porušení povinností zjistili inspektoři nejen při nabídce spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou prostřednictvím webových stránek, tisku a letáků, ale také při poskytování předsmluvních informací a rovněž i ve smlouvách sjednávajících spotřebitelské úvěry.

V následujícím období bude i nadále pozornost inspektorů ČOI věnována kontrole oprávnění k podnikání (tj. oprávnění k provozování vázané živnosti - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru), neboť stále jsou zjišťovány případy neoprávněného podnikání v oblasti zprostředkování a poskytování spotřebitelských úvěrů.

Doporučení pro spotřebitele

- Zvažte, zda úvěr skutečně potřebujete i jeho nezbytnou výši – neuvážené úvěry na dárky nebo dovolenou jsou snadnou cestou do dluhové pasti!

- Je-li úvěr jedinou možnou formou získání peněz nebo úhrady, vybírejte mezi nabídkami úvěrových společností obezřetně – informace poskytovatelů úvěrů nejsou vždy přehledné a jejich nabídky nesplňují zákonné náležitosti!

- Nepoužívejte pro získání úvěru telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou (tj. čísel začínajících 90…). Místo peněz můžete dostat jen mnohatisícový účet za telefon!

- Než uzavřete smlouvu, požadujte s předstihem tyto informace: druh úvěru, údaje o poskytovateli nebo zprostředkovateli úvěru, celkovou výši a podmínky čerpání, dobu a veškeré informace o splácení, celkovou zaplacenou částku (tj. o kolik přeplatíte půjčenou částku), výši RPSN, veškeré související poplatky a náklady, podmínky pozdního splacení, požadované zajištění, právo na předčasné splacení a právo na odstoupení od smlouvy.

- Úvěrovou smlouvu si nezapomeňte před podpisem důkladně přečíst!

- Od smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo jejím zprostředkování můžete odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření. Poskytovatel úvěru pak má nárok na vrácení půjčené částky a některé poplatky.

- Při předčasném splacení úvěru máte nárok na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Náhrada nákladů na předčasné splacení úvěru je stanovena zákonem (nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části).

Zdroj: ČOI 

Zajímavé odkazy

Liberecká pražírna - prodejna čerstvě pražené kávý a káva s sebou 
Tip pro vás: Centrum asistované reprodukce EUROPE IVF poskytuje komplexní léčbu poruch neplodnosti.